Јазик

Корисникот може да избере јазик за порталот.

При прелистување на порталот како автентициран корисник, изберете јазик од паѓачката листа доколку сакате веднаш да го промените јазикот на порталот.

Кога еднаш корисникот ќе се најави на порталот, тој/таа ќе може да го промени јазикот кој ќе го користи во рамки на целиот портал преку секцијата Моја сметка.

По промената на јазикот, корисничкиот интерфејс моментално се менува во избраниот јазик.