Пораки

Системот испраќа разни известувања до корисниците (информации, известувања за барања, итн.). Известувањата се испраќаат преку e-mail и/или интерен систем за праќање пораки.

Корисниците можат да ги прегледуваат или бришат пораките, како и да комуницираат преку нив (во случај кога пораката дозволува таква операција).

Поддржани пораки

Системот испраќа една од следните пораки кон корисниците: