Датотеки на корисникот

Мои документи се состои од две подрачја:

Мои документи

Најавениот корисник може да ги пребарува документите што ги испратил во системот за цел на дигитално потпишување. Корисникот може да го прегледа статусот на потпишување на документот и да ја прегледа или да ја преземе најновата ревизија на документот.

Испратениот документ може да биде во една од следните состојби:

Оваа ревизија на документот е последната ревизија на испратениот документ потпишана од дефинираните потписници.

Откако документот ќе биде потпишан од сите дефинирани потписници, ќе се обележи како „Завршено“.

Најавениот корисник може да избрише документ што го поседува; бришењето на документот води до бришење на оригиналниот документ и сите негови ревизии во складиштето.

Детали за документот

Корисниците можат да ги видат деталите за документот во кој било статус од текот на потпишување. Екранот со детали обезбедува информации за следниот потписник кој треба да го потпише документот, како и времето кога се случило секое потпишување.

Секој документ се состои од една или повеќе ревизии; корисникот е во можност да ја види било која од нив во неговиот интернет пребарувач или да го преземе документот на локално складиште.

Потпишувањето е во тек
Потпишувањето е завршено

Промена на информациите за потписникот

Сопственикот на документот може да ги ажурира податоците на потписникот (е-маил адреса или телефонски број) - само за потписници што не го потпишале документот.

Времето на истекување на потписникот до следниот потписник, ќе биде автоматски продолжено, и е-маил адреса што содржи информации за потписникот ќе биде испратена до поднесената е-маил адреса.

Список на потписници
Ажурирајте ја е-маил адресата или мобилниот број на потписникот

Споделени со мене

Споделени со мене оваа секција ги наведува сите документи кои се потпишани од најавен корисник. Документите во оваа листа мора да бидат финализирани - потпишани од сите наведени потписници.

Корисникот може да ги прегледува сите документи во својот интернет пребарувач или да ги преземе документите на локално складиште.

Проширување на складот

Корисникот има опција да ја прошири големината на своето складиште за чување документи со купување на дополнителен кредитен пакет.

Со избирање на опцијата за проширување на складиштето, корисникот се насочува до изборот на кредитен пакет за складирање.

Системот ќе побара од корисникот да го потврди купувањето на кредитниот пакет за складирање на документи.

Откако ќе се потврди, складиштето на корисникот ќе биде проширено за избраната големина. Дополнително, балансот на корисничките кредити ќе се намали за бројот на кредити од кредитниот пакет за складиште.

За да го купи избраниот кредитен пакет, корисникот мора да има доволно кредити на неговата сметка.