Signing workflows management

Услугата за потпишување им овозможува на корисниците да вчитаат PDF документ и да поканат еден или повеќе лица дигитално да го потпишат. Активноста на потпишување се следи врз основа на процесниот тек дефиниран за секој документ.

Процесен тек

Корисникот има можност да управува со процесниот тек со инволвирање еден или повеќе лица да го потпишат документот кој е дел од процесниот тек.

Корисникот може да види листа на свои процесни текови и да ја филтрира по основ на статусот на процесниот тек и датумот на креирање.

Статусот на процесниот тек може да биде:

Листа на процесни текови

Корисникот започнува да изработува нов процесен тек со избор на копчето "Нов процесен тек на потпишување" лоцирано на екранот процесни текови.

Креирајње процесен тек

Со цел да се создаде процесен тек на потпишување, корисникот треба да постави PDF документ во системот. Документот може да се постави со помош на механизмот „Повлечи и пушти“ или со кликнување на копчето „Избери PDF документ“ и избирање на документот од локалиот склад.

Поставување на PDF документ

Максималната големина на поставенениот документ не може да ја надмине достапната големина за складирање на корисникот во системот.

Максималната големина на прикачениот документ е ограничена на 5 MB.

Детали за процесниот тек

Откако документот е поставен, корисникот може да дефинира конкретни детали за работниот тек:

ЗАБЕЛЕШКА: Опцијата Архивски тип на документ и архивска папка се достапни за копании со кои избрале да користат е-архива.

Поставување на детали за процесниот тек

Корисникот има можност да продолжи со следниот чекор со избор на копчето Следно.

Потписници

Потписниците во процесниот тек за потпишување се дефинираат со избор на копчето на левиот прозорец од екранот:

Поставен е модал со детали за потписникот и треба да се пополни.

Сертификат за потпишување

Паѓачкото мени за избор на Сертификатот за потпишување покажува начин како потписникот ќе го потпише документот. Можни се следните опции:

Секој од сертификатите за потпишување има потреба од посебно множество на податоци кои треба да се обезбедат за потписникот.

За потпишување со Еднократен сертификат потребни се следните полиња:

За потпишување со Локален квалификуван сертификат потребни се се следните податоци:

За потпишување со Квалификуван сертификат на далечина потребни се се следните податоци:

Позиционирање на потписот

Откако ќе се пополнат деталите за потписникот, во документот се прикажува маркерот за место за потпис.

Стандардната позиција на потписот е во горниот лев агол на страницата на тековниот документ. Позицијата на маркерот за потпис може да се премести на саканата локација а потоа мора да се потврди со избирање на копчето "Потврди позиција".

Управување со потписници

Процесниот тек може да вклучи толку потписници колку што се потребни.

Можно е да се измени или отстрани потписникот со избирање на копчето ... кое се наоѓа веднаш до името на потписникот.

Порака за потписниците

Специјализирана порака може да се испрати до сите потписници во процесниот тек. Со избирање на копчето Глобална порака за активира модалната форма.

Пораката треба да се внесе во полето за текст и да се зачува.

Прегледајте и потврдете

Резимето на процесниот тек се прикажува на потписникот со предлог да го потврди создавањето на процесниот тек.

Со избирање на копчето „Потврди“ се создава работен тек и ги известува потписниците за активноста преку е-пошта. Првиот потписник добива врска во е-поштата и може да ја користи за да започне процес на потпишување во прелистувачот.

Уредување на нацрт-проектот на работниот тек

Во случај создавањето на работниот тек да не е потврдено, работниот тек ќе остане во списокот со работни текови со статус Во изработка.

Корисникот може да продолжи со уредување на постоечки работен тек или да го избрише од списокот со работни текови.

Детали за работниот тек

Откако ќе се креира работниот тек, неговите детали се презентираат на корисникот.

Финална верзија на документот

Процесот на потпишување е завршен. Документот може да се прегледа или преземе како финален.