Форма за поддршка

Корисникот може да го контактира тимот за поддршка преку веб форма за поддршка. Автентицираните корисници треба да го внесат само барањето за поддршка, додека неавтентицираните корисници ќе треба дополнително да внесат лични информации.

Откако ќе се поднесе барањето за поддршка, нашиот тим за поддршка ќе добие известување и ќе го контактира корисникот.

Поддршка за неавтентицирани корисници
Поддршка за автентицирани корисници